Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

  • byl starší 18-ti let
  • předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí

Technický stav půjčovaného nářadí je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem, případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou na výpůjční smlouvu.

Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním osobních ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti pronajímatele

Kontrola a revize půjčovaných elektrických spotřebičů a nářadí

U každého elektrického nářadí je pronajímatelem před zapůjčením zákazníkovi provedena kontrola a revize elektrických částí ve smyslu platných českých technických norem. U elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se dodržují požadavky ČSN 33 1600 ed.2. Při vrácení nářadí je provedena kontrola školenými pracovníky pronajímatele, tak, aby bylo zjištěno, že pronajímané nářadí nebylo mechanicky a elektricky poškozeno. Pro každé zapůjčované nářadí je vedena revizní karta.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky). V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době. Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě. Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem. V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje, tj. extrémní namáhání (týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

Upozornění

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali stav příslušenství (vrtáky, řezné, brusné kotouče, apod.)

Poškození stroje

V případě poškození zařízení bude pronajímatelem určena adekvátní částka jako náhrada. Při vrácení znečištěného stroje bude účtován poplatek. Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.