Reklamační řád

Společnosti KN WOOD s.r.o. na prodej či zprostředkování prodeje zboží.

Stáhnout reklamační protokol

1. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád (dále jen „řád“) byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 2. Tento řád se vztahuje na prodej zboží a na zprostředkování prodeje zboží.
 3. V případě, kdy kupující kupuje zboží (osoba prodávajícího je odlišná od Provozovatele), je kupující oprávněn uplatňovat svá práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) zboží zakoupeného od prodávajícího přímo u provozovatele, který následně reklamaci zboží zajistí za kupujícího u prodávajícího na své vlastní náklady. Provozovatel má vůči kupujícímu v těchto případech stejné postavení jako prodávající.

2. Vady zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (dále označováno také jako „věc“) při převzetí nemá vady.
 2. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující í zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Práva z vady zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající/provozovatel nemůže zajistit dodání nové věci bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající/provozovatel nezajistí/nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží dále užívá, přestože ví, že zboží trpí vadou.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
 7. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitel (kupujícímu podnikateli) v případě, že je tak výslovně uvedeno u daného zboží.
 8. Na žádost kupujícího je prodávající nebo provozovatel povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ a jeho sídlo.
 9. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu/provozovateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající/provozovatel, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.
 11. Pokud je zbožím terapeutický přístroj, nelze za vadné plnění ze strany prodávajícího považovat skutečnost, že přístroj nesplnil očekávání kupujícího a výsledky terapie byly v konkrétním případě jiné než předpokládané.
 12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího/provozovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Provozovna se nachází na adrese Kšírova 255/63, 619 00 Brno–jih-Horní Heršpice. S ohledem na charakter prodávaného zboží je uplatnění práva z vadného plnění možné také prostřednictvím e-mailu.
 13. Prodávající/provozovatel doporučuje kupujícímu spotřebiteli pro uplatnění reklamace použít reklamační protokol, který je součástí reklamačního řádu a je ke stažení ZDE. I pokud spotřebitel reklamaci neuplatní prostřednictvím tohoto protokolu, není tím dotčeno jeho právo na reklamaci.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na zboží v době převzetí a kupující je na tuto vadu předem upozorněn a zboží převezme
 • zboží je prodáváno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • vada vznikla opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním (u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží)
 • je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, špatnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží (včetně pádu)
 • vada vznikla v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
 • zboží bylo dodatečně neodborně upraveno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno a to včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů
 • poškození zboží v důsledku vyšší moci

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající/provozovatel s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Do zákonné lhůty 30 dnů se nezapočítává doba přepravy zboží od prodávajícího/provozovatele ke kupujícímu.
 2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající/provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající/provozovatel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 3. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu/provozovateli, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dochází u zboží zakoupeného automaticky i k odstoupení od smlouvy příkazní uzavřené mezi Kupujícím a Provozovatelem. V případě odstoupení či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušnou platbu povinen vrátit Kupujícímu Prodávající převodem na bankovní účet nebo předáním v hotovosti na pokladně v sídle společnosti provozovatele.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.